อัตราตีพิมพ์

อัตราการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

    วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมวิทยา  สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยลักษณะของบทความที่รับการตีพิมพ์ คือ บทความวิจัย, บทความวิชาการ, บทปริทัศน์หนังสือหรือบทความปริทัศน์ เป็นต้น โดยมีอัตราค่าตีพิมพ์บทความทุกประเภท บทความละ 3,000 บาท 

   โดยผู้นิพนธ์สามารถโอนค่าใช้จ่ายได้ตามช่องทาง ดังนี้

            หมายเลขบัญชี: 476-0-42091-6

         ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย

         ชื่อบัญชี: เงินรับฝากและเงินประกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ข่าวล่าสุด

วารสาร