อัตราตีพิมพ์

อัตราการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

    วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมวิทยา  สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยลักษณะของบทความที่รับการตีพิมพ์ คือ บทความวิจัย  บทความวิชาการ  บทวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์วารสาร เป็นต้น โดยมีอัตราค่าตีพิมพ์บทความทุกประเภท บทความละ 3,500 บาท 


ข่าวล่าสุด

วารสาร