บรรณาธิการ

บรรณาธิการวารสาร


รองศาสตราจารย์ ดร.วาริธ ราศรี


กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์  เจริญเมือง                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ            มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รองศาสตราจารย์ ดร.พจน์  ไชยเสนา                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  เอมอิ่มธรรม           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม           

6. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริธ  ราศรี                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม           

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  บุญเหลือ              มหาวิทยาลัยรามคำแหง

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย์             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี  ยีหมะ                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธิ์  จำรัสพันธุ์                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ชมผา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันตี               มหาวิทยาลัยนครพนม

14. ดร.สุธีกิติ์  ฝอดสูงเนิน                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ข่าวล่าสุด

วารสาร