วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562 (Vol. 3 No. 3 July - September 2019)

  • การพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนความเข้มแข็งตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (วริดา พลาศรี และคณะ), การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุภายใต้บริบทท้องถิ่นตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (รามนรี นนทพา และคณะ), ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (วิไรวรรณ พรมมากุล), ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (สมศักดิ์ พรมเดื่อ), การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านโนนสระพัง ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม (ปริดา ละเวสี )[ วริดา พลาศรี และคณะ, รามนรี นนทพา และคณะ, วิไรวรรณ พรมมากุล, สมศักดิ์ พรมเดื่อ, ปริดา ละเวสี ] ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

วารสาร