วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 (Vol. 3 No. 2 April - June 2019)

  • ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม, การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้าน อุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามการโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม, การเมืองอำนาจทมิฬ (บทปริทัศน์หนังสือ)[ วิไรวรรณ พรมมากุล, สมศักดิ์ พรมเดื่อ, ภาคภูมิ พลธรรม และคณะ, ถาวร ทองโท, สมเชาว์ บำรุงชัย ] ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

วารสาร