วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 (Vol.3, No.1 January-March 2019 ISSN: 2586-9493)

  • การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี, แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม, ความเชื่อและพิธีกรรมแต่งแก้เสียเคราะห์ของชุมชนบ้านหนองแวง ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด, รูปแบบประเพณีบุญผะเหวดบ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น, ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน [ ณรงค์ฤทธิ์ อร่ามเรืองและคณะ, อัจฉราภรณ์ กิ่มเกลี้ยงและคณะ, สมศักดิ์ พรมเดื่อ, ศิขรินธาร บุญวงค์ษาและคณะ, กัญญาณี เทพชารีและคณะ, สมเชาว์ บำรุงชัย ] ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

วารสาร