วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับนี้เป็นฉบับประจำปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 (Vol.2, No.4 October - December 2018 ISSN: 2586-9493)

  • แนวทางการบริหารงานของบริษัท A ผู้ให้บริการด้านโลจิสติคส์กับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทบูลไลท์ อุตสาหกรรมจำกัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาบ้านโนนราษี ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด, แนวทางการจัดการกลุ่มสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษาอาชีพทอเสื่อกก บ้านท่าสวรรค์ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น, มนุษย์กับสังคม[ นรินทร์ รักคำ และคณะ, ฐานิดา รักคำ และคณะ, เสาวลักษณ์ พิลาวุฒิ และคณะ, พรอนงค์ โพธิ์ศรีมาตย์, สมศักดิ์ พรมเดื่อ ] ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

วารสาร