วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561 Vol.2, No.3 July - September 2018

  • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาบ้านอัคคะ ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด, แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพไม้กวาดมือเสือ (คราด) บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาบ้านหนองเลา ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม, การประชุมคณะรัฐมนตรี: กลไกการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร, หลักรัฐศาสตร์ [ ศิริลักษณ์ กมลนัด, จิรวดี พลขันธ์ และคณะ, ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์, ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์, สมเชาว์ บำรุงชัย ] ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

วารสาร