วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 Vol.2, No.2 April - June 2018 ISSN: 2586-9493

  • ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดอนมัน หมู่ 13 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม, การพัฒนากิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจรัฐกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ, การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองท้องถิ่น, ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัตน์[ จิราพร โพธิ์ทุมมา และคณะ, ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์, ศุภวิชญ์ โรมแพน, จิรเชฏฐ์ โพธิ์กลิ่น, สมเชาว์ บำรุงชัย ] ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

วารสาร