วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561 Vol.2, No.1 January-March 2017 ISSN: 2586-9493

  • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 223 ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี, แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อประชาชนในเขตตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, การศึกษาคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย, แลหลัง มองหน้า: สถานะความสัมพันธ์ไทย-ลาว, การตลาดภาครัฐ [ สะเหงี่ยม สะหมอแก้ว และคณะ, จิราวัฒน์ รัตนกรบรรจง และคณะ, ศตวรรษ พลเหตุ และคณะ, ชนัย วรรณะลี และ สุรัตน์ จงดา, วาริธ ราศรี, สมศักดิ์ พรมเดื่อ ] ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

วารสาร