วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.3 July-September 2020)

  • ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในเล่มนี้ (ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)[ ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) กลั่นกรองพิจารณาอย่างเข้มข้นและเคร่งครัด จนได้บทความที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง จำนวน 36 บทความ ] ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

วารสาร