วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020)

  • บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในฉบับนี้ (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) ได้ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างเคร่งครัด เข้มข้น จนได้บทความที่มีคุณภาพ จำนวนทั้งสิ้น 33 บทความ[ ซึ่งเป็นบทความภายนอก จำนวน 21 บทความ บทความภายใน จำนวน 12 บทความ โดยแบ่งเป็นบทความวิจัย จำนวน 23 บทความ และบทความวิชาการ จำนวน 10 บทความ ] ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

วารสาร