วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เล่มที่ 1 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 (Vol.1, No.1 October-December 2017) ISSN: 2586-9493

  • รูปเล่มวารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[ อรกนก มณเฑียร กุลวดี ละม้ายจีน และสุปิยา ทาปทา, พระอธิการตะวัน บุญเพชร วินัย จำปาอ่อน และสุปิยา ทาปทา, ปรีชา จันพิรักษ์, จิราวรรณ ขุนหอม และวาริธ ราศรี, สมศักดิ์ พรมเดื่อ, Brenton Grant Fredericks, วิไรวรรณ พรมมากุล ] ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

วารสาร