วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563 (Vol. 4 No. 1 January - March 2020)

  • บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในฉบับนี้ ผ่านพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) กลั่นกรองพิจารณาอย่างเข้มข้นและเคร่งครัด จนได้บทความที่มีคุณภาพ จำนวนทั้งสิ้น 22 บทความ[ บทความวิจัย จำนวน 16 บทความ และบทความวิชาการ จำนวน 6 บทความ ] ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

วารสาร