วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 (Vol. 3 No. 4 October - December 2019)

  • รัฐบาลดิจิทัล: นวัตกรรมทางการบริหารเทศบาลเมืองอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี, การพัฒนารูปแบบความร่วมมือบ้าน วัด และชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี, การดำเนินงานตามเป้าหมายธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ จุฑามาส ชมผา, รามนรี นนทพา และคณะ, สมศักดิ์ พรมเดื่อ ] ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

วารสาร