วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
CAPTCHA

* ต้องระบุให้ตรงทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

ลงทะเบียนอีเมลของท่าน

ส่งบทความเพื่อพิจารณา

รอการพิจารณา

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

หากพบปัญหาในการใช้งาน

วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทร : 043-722623

มือถือ : 081 765 2736 (รศ.ดร.วาริธ ราศรี)

อีเมล : socialJournal_RMU@hotmail.com

ดาวน์โหลด : คู่มือการใช้งาน